BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2278/TM-PC
V/v: Đính chính Quyết định số 1107/2005/QĐ-BTM ngày 20 tháng 4 năm 2005

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005

Kính gửi

- Văn phòng trung ương Đảng và các Ban của Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương.
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Sở Thương mại/ Sở Thương mại và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 20 tháng 04 năm 2005, Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 1107/2005/QĐ-BTM về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành từ năm 2000 đến năm 2004 đã hết hiệu lực thực hiện.

Do quá trình chuẩn bị chưa kịp để thay thế một số văn bản quy phạm pháp luật và do sơ suất trong khâu rà soát nên đã in sai một số văn bản hết hiệu lực tương ứng với các số thứ tự 2, 6, 7, 10, 15, 17, 29, 36 tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định trên. Nay xin sửa lại là: các văn bản theo các số thứ tự nêu trên vẫn còn hiệu lực pháp luật đến khi có văn bản thay thế./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ