BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278 TCT/NV2
V/v thực hiện thu thuế TN đối với người có TN cao

Hà nội, ngày 21 tháng 06 năm 2001

Kính gửi: -Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhậpcao số 35/2001/PL-UBTVQH được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày19/5/2001.

Trong khi chờ Nghị định của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện, đểđảm bảo thực hiện đúng hiệu lực thi hành; Từ 1/7/2001 đề nghị Cục thuế các tỉnh,thành phố tính và thu thuế thu nhập trên biểu thuế mới như sau:

1. Tính thuế thu nhập thường xuyên đối với công dânViệt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam

- Thuế thu nhập thue biểu thuế luỹ tiền từng phần:

Đơn vị tính: nghìnđồng

Bậc

Biểu thuế

Số thuế thu nhập phải nộp

Thu nhập bình quân tháng/người

Thuế suất (%)

1

Đến 3.000

0

0

2

Trên 3.000 đến 6.000

10

TNCT x 10% -300

3

Trên 6.000 đến 9.000

20

TNCT x 20% - 900

4

Trên 9.000 đến 12.000

30

TNCT x 30% - 1.800

5

Trên 12.000 đến 15.000

40

TNCT x 40% - 3.000

6

Trên 15.000

50

TNCT x 50& - 4.500

Trong đó:

TNCT: Thu nhập chịu thuế

(x): dấu nhân

(-): dấu trừ

- Thuế thu nhập bổ sung (nếu có):

TTNBS = (TNCT - Thuế phải nộp theo biểu -15.000.000) x 30%

Tổng số thuế thu nhập phải nộp/tháng = thuế thu nhập1 tháng theo biểu + thuế thu nhập bổ sung (nếu có)

Ví dụ: Cá nhân có thu nhập thường xuyên 12.000.000đồng/tháng, thuế thu nhập được tính như sau:

12.000.000đ x 30% - 1.800.000 đ = 1.800.000đ

2. Thu nhập chịu thuế của người nước ngoài cư trútại Việt Nam từ 30 ngày đến 182 ngày trong năm tính thuế, áp dụng thuế suất 25%thay vì thuế suất 10%:

Thuế thu nhập = TNCT x 25%

3. Biểu thuế đối với thu nhập không thường xuyênvà người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên, áp dụng theo quy địnhhiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thựchiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc