BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------

Số: 2279/TCT-CS

V/v: chính sách thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

Kính gửi : Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/2010/CV-HTMEDSOFT ngày 10/5/2010 của Công ty TNHH phát triển điện toán y khoa Hoàng Trung về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục I Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm:

"1. Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, kể từ khi doanh nghiệp phần mềm mới thành lập bắt đầu hoạt động kinh doanh.

2. Doanh nghiệp phần mềm mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

3. Doanh nghiệp phần mềm đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế) ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2, Mục I, Phần B, Thông tư này thì doanh nghiệp phần mềm có quyền lựa chọn hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1 và 2, Mục I, Phần B, Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại."

Căn cứ vào quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4927/TCT-CS ngày 30/11/2009. Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào quy định tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC và hướng dẫn nêu tại Công văn số 4927/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TNHH phát triển điện toán y khoa
Hoàng Trung (134/117 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, Tp. HCM);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai