BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chỉnh GCNĐT cho Công ty TNHH Trainor Asia - Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10644/SKHĐT-ĐKĐTngày 10 tháng 12 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồsơ kèm theo đề nghị góp ý kiến về việc thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầutư cho Công ty TNHH Trainor Asia - Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc bổ sung ngành nghề kinhdoanh và mục tiêu hoạt động:

Dịch vụ giới thiệu việc làm, Dịchvụ cho thuê lại lao động: là không thuộc phạm vi cam kết trong biểu quy định vàlộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (biểu cam kết cụ thể vềdịch vụ của Việt Nam trong WTO). Do đó, về nguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa thị trường đối với ngành nghề trên.

Với các mục tiêu và ngành nghề kinhdoanh nêu trên, đề nghị quý Sở căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Lao động, Thươngbinh và Xã hội.

2. Hồ sơ dự án:

Theo quy định tại Điều 12 Nghị địnhsố 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ, khi thực hiện dịch vụ giới thiệuviệc làm nhà đầu tư cần ký quỹ số tiền là 300 triệu đồng và theo quy định tạiĐiều 5 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, khi thực hiệndịch vụ cho thuê lại lao động nhà đầu tư cần ký quỹ số tiền là 2 tỷ đồng. Theonội dung Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư ngày 30/11/2013 thìnhà đầu tư chưa thực hiện góp đủ vốn đầu tư, do đó đề nghị nhà đầu tư thực hiệngóp vốn theo đúng tiến độ quy định tại mục 5 Điều 1 Giấy chứng nhận đầu tư số411043002374 cấp ngày 26/10/2013.

3. Các vấn đề khác của dự án đềnghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư để Quý Sở để tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt