BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 228/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thanh toán chi phí xây dựng đối với dự toán công trình lập theo TT số 04/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn.

Trả lời văn bản số 2312/CV-TCT-KTTC ngày 29/12/2005 của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí xây dựng đối với dự toán công trình lập theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định của Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình thì chi phí vật liệu trong chi phí trực tiếp bao gồm cả giá trị vật liệu do Chủ đầu tư cung cấp. Vì vậy, khi lập dự toán xây dựng công trình và thanh toán phần chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được tính trên cả phần giá trị vật tư do Chủ đầu tư cung cấp.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTC. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
Đinh Tiến Dũng