TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 228/CCTTHC
V/v cử cán bộ biệt phái về bộ, ngành để hỗ trợ việc hoàn thiện phương án đơn giản hóa TTHC

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Để kịp thời hỗ trợ Tổ công tác thựchiện Đề án 30 các bộ, ngành hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hànhchính thuộc phạm vi chức năng quản lý trên cơ sở phương án đơn giản hóa do Tổcông tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đềxuất, Tổ công tác chuyên trách cử các cán bộ đã được bộ, ngành cử biệt phái vềlàm việc tại Tổ công tác 30 của quý cơ quan.

Thời gian làm việc tại Tổ công tácthực hiện đề án 30 các Bộ, ngành từ ngày 15 tháng 6 năm 2010 đến hết ngày 28tháng 6 năm 2010. Đề nghị quý cơ quan tạo điều kiện để các cán bộ biệt pháihoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCB, NC, TCCV, Cục QT, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc