TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/GSQL-TH
V/v không được hưởng thuế suất ưu đãi ACFTA.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vận tải.
(Số 65, Phố Cảm Hội, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 290/CV-KHTTngày 27/12/2012 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vận tải về việc không đượchưởng thuế suất ưu đãi về xuất xứ hàng hóa quy định tại Hiệp định ACFTA, CụcGiám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại thời điểm đăng ký tờ khai số 6646/NK /KD ngày 8/10/2007, doanh nghiệp nộp C/O mẫu E phải chịu điều chỉnh củaQuyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương). Tại thời điểm này chưa có quy định về việc chấp nhận C/O mẫu E trongtrường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty đặt ngoài khu vựcthương mại tự do ACFTA (Hồng Kông không thuộc khu vực thương mại tự do này).Theo đó, C/O mẫu E của Công ty không được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế ACFTA.

2. Tại Khoản 3 Điều 110 Luật Quảnlý, ngày 29/11/2006 quy định: "Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật vềthuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế, sốtiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước". Theo đó,việc Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện ấn định thuế và truy thu thuế đối với tờkhai hải quan số 6646/NK /KD ngày 8/10/2007 là đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn