BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
V/v: kê khai nộp thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang
Trả lời công văn số 958/CT-KTT ngày 12/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc kê khai nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về mã số doanh nghiệp.
Căn cứ các hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính.
Điểm 7.5 Mục I Phần II: “Khi được cấp mã số thuế mà người nộp thuế có phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới được hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác (không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc) thì phải thực hiện đăng ký với cơ quan Thuế nơi phát sinh hoặc mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của Luật thuế, Pháp lệnh thuế để quản lý thu thuế”.
Điểm 7.6 Mục I Phần II: “Chi nhánh mở thêm đơn vị trực thuộc thì đơn vị chủ quản của Chi nhánh làm thủ tục kê khai đăng ký bổ sung danh sách đơn vị trực thuộc. Đơn vị trực thuộc mới được cấp mã số thuế 13 chữ số của đơn vị chủ quản”.
Căn cứ hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính: “Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp rắp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì :
…. Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất”.
Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Xí nghiệp lương thực Kiên An Phú 2 có xây dựng nhà máy chế biến lau bóng gạo trên địa bàn huyện Thoại Sơn – tỉnh An Giang thì Công ty TNHH Thương mại Kiên Phú An phải thực hiện đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế nơi phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật thuế.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra theo đúng hướng dẫn tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Vụ TT- Hỗ trợ;
- Website;
- Lưu: VT, KK.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KK&KTT
Phạm Quốc Thái

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?