BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: phân loại mặt hàng khung nhôm kính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng
Trả lời công văn số 1992/HQHP-TXNK ngày 29/04/2011 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng khai báo là tấm panel nhôm kính dùng trong lắp dựng toà nhà cao tầng thuộc tờ khai số 3067/NKD-T03 G ngày 23/2/2011 đăng ký tại Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực III do Công ty TNHH phát triển đô thị Nam Thăng Long nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính; tham khảo chú giải HS 2007 thì:
Mặt hàng khai báo là tấm panel nhôm kính dùng trong lắp dựng toà nhà cao tầng thực tế là kính dùng làm tường ngăn nhiều lớp kết hợp với khung nhôm và thép thuộc nhóm 70.08, mã số 7008.00.00.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 25%.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường