Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2280 TCT/NV7 NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC KINH PHÍ THUẾ SỬ DỤNGĐẤT NÔNG NGHIỆP

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua một số CụcThuế có đề nghị Tổng cục Thuế cấp bổ sung kinh phí phục vụ cho công tác thuthuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2002 theo quy định tại Thông tư số 117/1999/TT-BTC ngày 27/9/1999 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1. Thông tư số117/1999/TT-BTC quy định mức chi tiền công cho cán bộ hợp đồng tại xã, phườngbình quân mỗi xã, phường có thu thuế SDĐNN được tính tối đa là 2 người để thựchiện các nhiệm vụ thông báo thu thuế, lập sổ thuế, tính miễn giảm thuế, thamgia đôn đốc thu nộp, chấm bộ và quyết toán thuế; Thời gian thực hiện là 6tháng/năm; Mức chi tiền công tối đa là 200.000 đ/người/tháng. Hợp đồng tạithôn, xóm, ấp, bản bình quân 7 người/xã, phường để thực hiện nhiệm vụ đưa thôngbáo thu thuế, đôn đốc thu thuế theo mùa vụ và trực tiếp thu thuế đến từng đốitượng nộp thuế, tham gia chấm bộ thuế; Thời gian thực hiện là 2 tháng/năm; Mứcchi tiền công tối đa là 150.000 đ/người/tháng. Mức chi này được quy định trongđiều kiện thuế sử dụng đất nông nghiệp vẫn thu bình thường với mức huy động từ1 đến 1,2 triệu tấn thóc/năm với giá lúa thu thuế bình quân khoảng 1400 - 1800đ/kg và số thuế thu hàng năm đạt 1700 - 1950 tỷ đồng.

Nhằm giảm bớtkhó khăn cho nông dân, mấy năm trở lại đây Nhà nước luôn mở rộng chính sáchmiễn giảm thuế như: Miễn thuế cho vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn, miễnthuế cho hộ sản xuất nông nghiệp tại xã thuộc chương trình 135, cho hộ nghèo vànăm 2002 giảm đồng loạt 50% số thuế ghi thu cho hộ sản xuất nông nghiệp nên số thuế sử dụng đất nông nghiệp thu năm2002 cũng giảm lớn, nhiều địa phương số thu chỉ còn khoảng 30% so với số chưamiễn giảm, vì vậy đòi hỏi các địa phương phải xác định lại số cán bộ hợp đồnglàm công tác thu thuế SDĐNN giảm bớt theo hướng:

- Đối với các phường, xã thuộc diện được miễn thuế SDĐNNtheo chương trình 135, các đội thuế căn cứ vào sổ thuế để thống kê, báo cáo sốhộ, số diện tích và số thuế được miễn thì không cần bố trí cán bộ ủy nhiệm thu.

- Đối với cácphường, xã khác đã giảm số đối tượng nộp thuế (miễn cho hộ nghèo): còn lại tậptrung vào xác định số thuế ghi thu sau khi đã giảm 50%, cần tập trung thu vào thờiđiểm thích hợp và có thể thu thuế cả năm (trừ những hộ có số thuế nộp lớn thìcó thể thu làm 2 đợt) thì cần giảmcán bộ và thời gian hợp đồng ủy nhiệm thu.

2. Để đảm bảohoàn thành nhiệm vụ công tác thuế SDĐNN năm 2002 và chi tiêu tiết kiệm có hiệuquả; yêu cầu Cục Thuế căn cứ nhiệm vụ công tác thuế SDĐNN năm 2002 và kinh phíđược cấp, soát xét, xác định hợp lý cán bộ hợp đồng thu thuế tại xã, phường đểthực hiện các nhiệm vụ lập sổ thuế, tính xét miễn thuế, thu thuế, thông báo vàquyết toán miễn thuế hàng năm cho hộ nộp thuế để quyết định các mức chi phù hợpphục vụ có hiệu quả cho các công tác thu thuế SDĐNN năm 2002.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương biết và thực hiện.