BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/BGDĐT-GDĐH
V/v: Báo cáo rà soát tổ chức đào tạo từ xa trình độ CĐ, ĐH

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Các cơ sở đã được phép đào tạo từxa trình độ cao đẳng, đại học.

Để triển khai xây dựng Đề án pháttriển đào tạo từ xa theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/1/2013 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” đồng thờiđánh giá các điều bảo đảm chất lượng đào tạo từ xa, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếnhành khảo sát, thống kê đánh giá hoạt động tổ chức đào tạo từ xa của các cơ sởđào tạo đã được giao nhiệm vụ đào tạo từ xa trình độ cao đẳng, đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi mẫu báocáo và đề nghị các cơ sở đã được giao nhiệm vụ đào tạo từ xa thực hiện các côngviệc sau:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá hoạt độngtổ chức đào tạo từ xa trình độ đại học, cao đẳng của Trường trong 5 năm gần đây(từ năm 2008 đến năm 2012).

2. Xây dựng báo cáo tổng hợp và báocáo số liệu theo mẫu phụ lục gửi kèm.

3. Báo cáo của Trường gửi về Bộ Giáodục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) bằng văn bản và email:pthung@moet.edu.vn trước ngày 22/4/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Trườngbiết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2282/BGDĐT-GDĐH báo cáo rà soát tổ chức đào tạo từ xa trình độ cao đẳngCông văn 2282/BGDĐT-GDĐH báo cáo rà soát tổ chức đào tạo từ xa trình độ cao đẳng