BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/TCMT-QLCT &CTMT
V/v thủ tục xử lý, tiêu hủy phế liệu, chất thải của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty Nike Việt Nam;
- Công ty TNHH Shiseido Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tàinguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 2043/HQĐNa-GSQL ngày 24 tháng 11năm 2011 của Cục Hải quan Đồng Nai, Công văn ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Côngty Nike Việt Nam và Công văn số 101101/IME /2011 ngày 10 tháng 11 năm 2011 củaCông ty TNHH Shiseido Việt Nam liên quan đến việc xử lý, tiêu hủy phế liệu,chất thải của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:

1. Thủ tục đối với việc thu gom, xửlý, tiêu hủy phế liệu, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệpchế xuất đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 6355/TCHQ-GSQLngày 13 tháng 12 năm 2011.

2. Các doanh nghiệp chế xuất được phéplựa chọn các tổ chức, cá nhân trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh có chức năng phù hợpđể thu gom, xử lý, tiêu hủy các phế liệu, chất thải trong khuôn khổ thực hiệnđúng các quy định về môi trường và các quy định về hải quan, tài chính theohướng dẫn tại Công văn số 6355/TCHQ-GSQL nêu trên.

3. Đối với chất thải nguy hại, các doanhnghiệp chế xuất chỉ được lựa chọn chuyển giao cho các đơn vị có Giấy phép quảnlý chất thải nguy hại phù hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp (đối với đơnvị có địa bàn hoạt động trong tỉnh) hoặc do Tổng cục Môi trường cấp (đối vớiđơn vị có địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên) theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Việc thanh lý tài sản của doanh nghiệpchế xuất thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn của Bộ Tài chính (Tổng cục Hảiquan).

Tổng cục Môi trường thông báo để quýcác cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, QLCT&CTMT, G9.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Bùi Cách Tuyến