BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/TCT-CS
V/v trao đổi thông tin

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 10605/CT-TTr2 ngày 11/3/2016 củaCục Thuế thành phố Hà Nội về việc hạch toán chi phí đối với Công ty TNHH MTVThông tin Tín hiệu đường sắt Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 9, Luật thuế TNDNsố 14/2008/QH12 quy định:

“Điều 9. Các Khoản chi được trừ và không được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi quy định tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệp được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy địnhcủa pháp luật”.

Tại Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội quy định trình tự khiếu nại nhưsau:

“Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính,hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợppháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết địnhhành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ ánhành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính... ”

Tại công văn số 10605/CT-TTr2 nêu trên, Cục Thuếthành phố Hà Nội nêu về trường hợp Công ty TNHH MTV Thông tin Tín hiệu đường sắtHà Nội. Cục Thuế TP Hà Nội đã tiến hành thanh tra thuế tại đơn vị và không chấpnhận hạch toán vào chi phí xác định kết quả kinh doanh đối với Khoản chi phí quảnlý Điều hành 1 % doanh thu đối với các công trình thực hiện ngoài nhiệm vụ côngích của các đơn vị thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam từ năm 2010 đến năm2013 do tại thời Điểm thanh tra không có hóa đơn theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định củapháp luật về thuế và pháp luật có liên quan để xử lý về thuế, giải quyết khiếunại của người nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nộibiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung