BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2282/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần phần mềm trực tuyến FPT
(Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà A, Khu vườn ươm Doanh nghiệp, Lô D.01, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01- 12/FOS ngày 16/5/2012của Công ty cổ phần phần mềm trực tuyến FPT về ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpđối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sảnphẩm phần mềm, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 777/CT-TTHT ngày9/2/2012 trả lời Công ty cổ phần phần mềm trực tuyến FPT. Nay Tổng cục Thuế cóý kiến thêm như sau:

Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CPngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:

"5. Doanh nghiệp thành lập mớitừ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị địnhnày là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp thành lập trong cáctrường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

b) Doanh nghiệp thành lập do chuyểnđổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuêdoanh nghiệp Nhà nước;

c) Doanh nghiệp tư nhân, công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinhdoanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây;

d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợpdanh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đạidiện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải làthành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đãtham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật,thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệpđang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giảithể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty cổ phần phần mềm trực tuyến FPT là doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầutư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 25/4/2011, ngành nghềkinh doanh: lập trình máy tính (sản xuất phần mềm); bán buôn máy vi tính, thiếtbị ngoại vi và phần mềm (bán buôn phần mềm); bán lẻ máy tính, thiết bị ngoạivi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (bán lẻphần mềm), nếu Công ty cổ phần phần mềm trực tuyến FPT thành lập mới từ dự ánđầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm nhưng không thuộc các trườnghợp theo quy định tại điểm a, b, c, d khoản 5 Điều 19 Nghị định 124/2008/NĐ-CPnêu trên thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 15,Điều 16 Nghị định 124/2008/NĐ-CP đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất sảnphẩm phần mềm theo điều kiện thực tế đáp ứng. Thu nhập từ các hoạt động khácnhư bán buôn, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi … không được hưởng ưu đãithuế TNDN, Công ty phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty cổ phầnphần mềm trực tuyến FPT biết, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lýtrực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC-BTC:
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn