BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2282 TCT/NV3
V/v Mã số thuế nhập khẩu mặt hàng máy lạnh có công suất trên 90.000BTU cho xe buýt trên 50 chỗ ngồi

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Điện lạnh và Thương mại Hoa Sáng

Trả lời công văn số 50/CV-03 ngày 06/06/2003 của Công ty TNHH Điện lạnh và Thương mại Hoa Sáng về việc áp mã số thuế nhập khẩu mặt hàng máy lạnh có công suất trên 90.000BTU cho xe buýt trên 50 chỗ ngồi, lắp ráp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bàn hành kem theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Danh mục sửa đổi bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 139/1999/QĐ-BTC ngày 11/11/1999, Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu.

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác hải quan Thế giới, thì:

Mặt hàng Máy điều hoà không khí (Máy lạnh có công suất trên 90.000BTU loại dùng cho xe buýt trên 50 chỗ ngồi) thuộc chương 84, mã số 8415.20.00 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 50%, thuế giá trị gia tăng 10%

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Điện lạnh và Thương mại Hoa Sáng được biết và thực hiện nộp thuế theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An