BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2283/BXD-QLN
V/v cơ chế, chính sách thực hiện cải tạo chung cư cũ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1081/SXD-QLN &TTBĐS ngày20/9/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn việc thực hiệncải tạo các công trình chung cư cũ trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ thực hiện theoquy định của Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ về một sốgiải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng,xuống cấp. Theo đó, việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ thực hiện theonguyên tắc xã hội hoá, khai thác lợi ích từ dự án để tự cân đối về tài chính vàđáp ứng đủ quỹ nhà ở để phục vụ nhu cầu tái định cư tại chỗ, hạn chế việc đầutư từ ngân sách, đảm bảo hài hoà lợi ích của người sử dụng nhà ở, lợi ích của nhàđầu tư. Nhà nước lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư với các mục tiêu xã hộilàm chủ đạo.

Tại Mục 3, Khoản II của Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP quyđịnh: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cho phép chủ đầu tư dự án được chuyểnmục đích sử dụng một phần diện tích đất trong dự án để phục vụ nhu cầu kinhdoanh, dịch vụ nhằm đảm bảo hiệu quả về tài chính của từng dự án trên cơ sở đảmbảo phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng do cơ quan có thẩm quyền phêduyệt".

Theo các nguyên tắc và quy định nêu trên, tỷ lệ diện tíchđất, nhà ở để phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ trong dự án cải tạo, xây dựnglại chung cư cũ không bị khống chế mà do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyếtđịnh trên cơ sở cân đối hiệu quả tài chính của dự án, phù hợp với quy hoạchđược duyệt và đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan về nhà ở chung cư, quyhoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị.

2. Ngày 25/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2013/NĐ-CP quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư. Trong đó,phạm vi điều chỉnh của Nghị định là việc phát triển và quản lý sử dụng nhà ởtái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thuhồi đất để thực hiện các dự án xây dựng công trình sử dụng cho mục đích quốcphòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; không phân biệt loại hìnhnhà ở và hình thức bố trí tái định cư tại chỗ hay nơi ở mới.

Các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà ở chung cư cũ bị hư hỏng,xuống cấp là dự án hỗn hợp gồm hai phần: nhà ở để bố trí tái định cư và nhà ở hoặccác công trình, không gian phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ khác. Trên cơsở đó, việc bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lạinhà ở chung cư cũ có thể áp dụng quy định của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP nêutrên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số cơ chế, chínhsách liên quan đến việc cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp, đề nghị SởXây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam