TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2283/TXNK-QLN
V/v vướng mắc cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2249/HQBRVT-TXNK ngày 08/7/2014 của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàuvề việc vướng mắc cưỡng chế thông báo hóađơn không còn giá trị sử dụng. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Khoản 2, Khoản 3, Điều 83 Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật số 17/2008/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008 quy định:

“2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấnđề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm phápluật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đềthì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Căn cứ quy định nêu trên, tại Khoản 2, Điều 47 Nghịđịnh 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hànhchính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan vàKhoản 4 Điều 36 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy địnhxử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chínhthuế đều có quy định về thủ tục áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóađơn không còn giá trị sử dụng khi cơ quan hải quan yêu cầu, nhưng do Nghị định129/2013/NĐ-CP ban hành sau, vì vậy thống nhất thực hiện theo quy định tại Nghịđịnh 129/2013/NĐ-CP.

Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN-Dũng (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang