VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2283/VPCP-KTN
V/v: kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg .

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên vàMôi trường tại công văn số 15/BC-BTNMT ngày 6 tháng 02 năm 2009 về việc báo cáokết quả thực hiện Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Thủtướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cáchoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

a) Khẩn trương, nghiêm túc tổ chứcthực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và gửi báo cáo về Bộ Tàinguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 4 năm 2009 để tổng hợp; đặc biệt quantâm tới công tác rà soát hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản đã cấp để thu hồihoặc điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

b) Khẩn trương hoàn thành công tácthẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền Quy hoạch khoáng sản, khu vực cấm, tạmcấm hoạt động khoáng sản để làm cơ sở thực hiện. Đối với các tỉnh, thành phố đãlập, phê duyệt Quy hoạch khoáng sản cần chủ động rà soát, đối chiếu với quyhoạch chung của cả nước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để điều chỉnhcho phù hợp.

c) Rà soát quy định quản lý tàinguyên khoáng sản trên địa bàn, thu hồi và điều chỉnh các văn bản trái với quyđịnh của pháp luật về khoáng sản.

d) Tổ chức nghiên cứu, đánh giáthực tiễn công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương,đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường việc bổ sung vào dự thảo Luật Khoángsản (sửa đổi) những quy định, cơ chế, chính sách theo hướng tăng cường phân cấpquản lý hoạt động của từng loại hình khoáng sản.

đ) Chủ động phối hợp với Bộ Tàinguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụcho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên vàMôi trường, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; bổ sung cán bộ cóchuyên ngành mỏ - địa chất cho các Phòng quản lý tài nguyên khoáng sản cấp Sở.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: HòaBình, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Nam, Lâm Đồng (nơi có các “điểm nóng” về khai thác khoáng sản trái phép) khẩn trương thựchiện các biện pháp giải tỏa, ngăn chặn ngay tình trạng khai thác trái phép.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Tổng kết, đánh giá việc thi hànhLuật Khoáng sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và cácvăn bản pháp luật có liên quan; khẩn trương xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi),báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2010 để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội.

b) Đánh giá tình hình triển khaithực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm2015, định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyếtđịnh số 116/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2007, báo cáo Thủ tướng Chính phủcuối quý II năm 2009.

c) Đẩy mạnh tiến độ xây dựng Nghịđịnh của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu thăm dò, đấu thầu khai thác khoángsản.

4. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng:

a) Công bố các quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

b) Rà soát các quy hoạch đã phêduyệt để điều chỉnh phù hợp với thực tế sản xuất và yêu cầu công tác quản lý;có giải pháp hạn chế xuất khẩu khoáng sản dưới dạng nguyên liệu thô đối vớikhoáng sản quan trọng như than, kim loại, đá vôi trắng, đá granit, báo cáo Thủtướng Chính phủ trong quý III năm 2009.

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát quy hoạch khoáng sản đãđược các địa phương xây dựng, phê duyệt để điều chỉnh, bổ sung các nội dung quyhoạch không phù hợp với quy hoạch chung của cả nước, bảo đảm tuân thủ theo quyđịnh của pháp luật về khoáng sản.

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợpvới cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và ban hành Thông tưhướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát các chính sách, pháp luật về thuế,phí, lệ phí liên quan đến các hoạt động điều tra cơ bản địa chất, khảo sát,thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản, phát hiện những vấn đề bấthợp lý và đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quýIII năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), T.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý