BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2284/BCT-TTTN V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP );

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-BCT-BTC );

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT );

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5;

Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 37/BTC-QLG ngày 03 tháng 01 năm 2017

Căn cứ Công văn số 256/BTC-QLG ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2017 đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2017 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề ngày 1 06/3/2017 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công bố

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề

(đồng/lít,kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92

18.022

17.314

-708

-3,93

2. Xăng E5

17.760

17.099

-661

-3,72

3. Dầu điêzen 0.05S

14.447

13.838

-609

-4,22

4. Dầu hỏa

12.834

12.177

-657

-5,12

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

11.378

10.850

-528

-4,64

Trước những diễn biến giá thành

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở:

- Xăng RON 92: không cao hơn 17.314 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 17.099 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 13.838 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 12.177 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 10.850 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 3 năm 2017.

- Điều chỉnh giá bán các mặt bằng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 21 tháng 3 năm 2017.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 3 năm 2017, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo

Nơi nhận:- Như trên;

TL. BỘ TRƯỞNG

GIÁ THÀNH PHẨM XĂNG DẦU THẾ GIỚI 15 NGÀY*(06/3/2017 - 20/3/2017)

TT

Ngày

X92

Dầu hỏa

DO 0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

6/3/17

62.830

64.490

65.880

313.710

22,795

22,830

2

7/3/17

64.360

65.260

66.560

319.540

22,795

22,840

3

8/3/17

64.700

65.020

66.120

318.750

22,795

22,820

4

9/3/17

63.430

62.980

64.410

311.940

22,795

22,850

5

10/3/17

61.960

61.610

62.820

301.400

22,795

22,835

6

11/3/17

7

12/3/17

8

13/3/17

60.500

60.430

61.760

295.410

22,780

22,840

9

14/3/17

60.330

60.120

61.560

290.480

22,780

22,855

10

15/3/17

60.670

60.520

61.850

291.290

22,780

22,860

11

16/3/17

61.160

61.070

62.290

298.390

22,780

22,810

12

17/3/17

60.750

60.420

61.530

294.410

22,780

22,815

13

18/3/17

14

19/3/17

15

20/3/17

60.550

60.440

61.500

292.280

22,740

22,820

Bquân

61.931

62.033

63.298

302.509

22,783

22,834

* Giá thành1 ,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300 đồng/lít xăng klít xăng E5, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.