BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2284/QLCL-VP
V/v bổ sung lý lịch cán bộ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trựcthuộc Cục

Thực hiện Điều 8, 9 Quy chế số quảnlý hồ sơ cán bộ, công chức ban hành kèm theo quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày06/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc lập hồ sơ cán bộ, công chức và bổsung hồ sơ cán bộ, công chức;

Để kịp thời cập nhật các thông tinvề lý lịch, phục vụ công tác quản lý hồ sơ nhân sự, Cục Quản lý Chất lượng Nônglâm sản và Thủy sản hướng dẫn việc kê khai lý lịch và yêu cầu các đơnvị như sau:

1. Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc cánbộ nhân viên trong đơn vị kê khai đầy đủ các thay đổi của bản thân và gia đìnhtrong năm 2009, 2010 (tính từ 1/1/2009 đến 31/12/2010) đồng thời kiểm tra nộidung, xác nhận phiếu khai và văn bằng chứng chỉ các khoá đào tạo, bồi dưỡng củacán bộ trong toàn đơn vị.

2. Đối tượng kê khai:

- Các cán bộ nhân viên đã khai lýlịch từ năm 2008 trở về trước tiến hành kê khai bổ sung lý lịch theo mẫu 4a-B-NV.

- Các CBNV được tuyển dụng trong năm2009, 2010 chưa khai lý lịch tiến hành kê khai lý lịch theo mẫu 2C-BNV.

Ghi chú: Mẫu 4a-BNV, mẫu 2C-BNV lấytừ địa chỉ website của Cục mục: Văn bản

3. Triển khai thực hiện:

- Các đơn vị triển khai thực hiện vàgửi phiếu khai lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ bổ sung của các cánbộ nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của Cục theo phân cấp tại công vănsố 257/QLCL-VP ngày 20/2/2009 của Cục để bổ sung vào hồ sơ cá nhân hiện Cụcđang quản lý.

- Cán bộ nhân viên các phòng thuộcCục kê khai bổ sung lý lịch theo mẫu 4a-BNV và gửi kèm theo bản sao văn bằngchứng chỉ bổ sung về Văn phòng Cục để tổng hợp trình Lãnh đạo Cục phê duyệt vàlưu hồ sơ.

- Thời hạn gửi bản khai lý lịch vềCục trước ngày 31/12/2010.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để biết và thực hiện);
- Trưởng các phòng thuộc Cục (để thực hiện);
- Lưu VT, VP.

CỤC TRƯỞNGNguyễn Như Tiệp

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2284/QLCL-VP bổ sung lý lịch cán bộ