BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Phân luồng đỏ đối với các lô hàng xuất khẩu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:Công ty cổ phần thương mại Việt Á
(Địa chỉ: Số 4/44 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 28/02/2014 của Quý Công ty về vướng mắc trong phân luồng đỏ đối với các lô hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng gỗ xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1a Điều 15, 28, 29, 30 của Luật Hải quan và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế.
Tổng cục Hải quan thông báo để quý Hiệp hội được biết/.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan