BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/TCT-QLN
V/v gia hạn nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam
- Cục Thuế các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 185/VB .PN15ngày 6/05/2015 của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam về việc xinhoãn nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị địnhsố 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế

a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếpđến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sảncủa người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện,vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị nhưtiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra độtngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnhhưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinhdoanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm phápluật.

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sảnxuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởngđến kết quả sản xuất, kinh doanh.

c) Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơbản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.

d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặpkhó khăn đặc biệt khác”.

Số tiền thuế GTGT còn nợ 4.834 triệu đồng nêu tại côngvăn số 185/VB .PN15 (nêu trên) của 03 doanh nghiệp gồm: DNTN Liêu Nguyên Hồng(Chi cục Thuế huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng quản lý), DNTN Ngọc Diễm (Cục thuếtỉnh Bạc Liêu quản lý) và DNTN Quận Nhuần (Cục thuế tỉnh Trà Vinh quản lý) khôngphải số nợ thuế của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổphần chế biến thực phẩm Phương Nam đề nghị gia hạn phần nợ thuế GTGT khôngthuộc các trường hợp được gia hạn nộp thuế nêu tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (nêu trên). Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, TràVinh thực hiện các biện pháp thu hồi số nợ thuế và tiền chậm nộp (phạt chậmnộp) của 03 doanh nghiệp có tên nêu trên nộp vào NSNN theo đúng quy định củapháp luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần chế biếnthực phẩm Phương Nam được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Tổng cục Trưởng Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- CCT huyện Mỹ Xuyên-Sóc Trăng;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân