VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/VPCP-KTN
V/v lập Quy hoạch sân bay dân dụng tại tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình (văn bản số 20/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009) về việc lậpQuy hoạch sân bay dân dụng tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau;

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh NinhBình và các cơ quan liên tục thực hiện theo Luật Hàng không dân dụng Việt Namvà Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 vàđịnh hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8 tháng 01 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng;
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý