BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2285/TCT /NV1
V/v: thuế đối với nhà thầu

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

Công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng
(Số 411 Phố Kim Mã- quận Ba Đình- Tp. Hà Nội)

Tổng cục thuế nhận được công văn số 53/2003/CV-TCKT ngày 26/4/2003 của công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng (THIKECO) và công văn số 1726/CV-TCKT ngày 29/4/2003 của Bộ Công nghiệp đề nghị chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà thầu Pechiney (Pháp). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 của Bộ Tài chính (nêu trên) thì:

Trường hợp công ty THIKECO thuê nhà thầu pechiney tư vấn để thực hiện dự án “Tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng”, nếu nhà thầu Pechiney là đối tượng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và không thực hiện chế độ kế toán Nam thi công ty THIKECO có trách nhiệm khấu trừ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi thanh toán tiền cho nhà thầu pechiney và kê khai nộp thay nhà thầu theo chế độ quy định.

Tổng cục thuế trả lời để công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng biết, thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc