VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2285/VPCP-QHQT
V/v vay vốn của tập đoàn CNT Hồng Kông

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước
- Bộ Tài chính

Đại sứ ta ở Trung quốc gửi điện số 84/HT ngày 2 tháng 5 năm 2003 cho biết: Tập đoàn CNT, cơ quan quản lý tiền tệ dân gian tư nhân có trụ sở tại Hồng Kông, sẵn sàng cho Việt Nam vay vốn xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng với lãi suất thấp, thời gian ân hạn từ 15-30 năm (tuy nhiên, ngay khi cung cấp vốn, bên cho vay đã thu phí quản lý bằng 8% vốn vay). Để gây lòng tin ban đầu, CNT đã Quyết định sẵn sàng cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vay đợt đầu 200 triệu USD với điều kiện ưu đãi đặc biệt.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính tìm hiểu vấn đề cho vay vốn của tập đoàn CNT, sớm có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy