BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2285 TCT/CS
V/v: một số vướng mắc về thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 151 CT/NV ngày 18/5/2001 củaCục thuế tỉnh Lào Cai về một số vướng mắc về thuế giá trị gia tăng, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1) Về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng:

Tại điểm 15 mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: “Duy tu, sửa chữa,phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ lợiích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhândân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được Nhà nước cấp hỗ trợ mộtphần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình” không thuộc diệnchịu thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định trên thì công trình thủy lợi chủyếu bằng nguồn Ngân sách Nhà nước cấp thuộc đối tượng chịu thuế giá trị giatăng. Như vậy, Công ty TNHH A thực hiện thi công nâng cấp, sửa chữa công trìnhđó phải kê khai nộp thuế GTGT kể cả đối với phần công việc dự kiến do nhân dânlàm, sau đó chuyển giao cho Công ty thực hiện.

2) Về căn cứ lập bản kê khấu trừ thuế GTGT đầuvào:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC khi mua hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến; hoặc đất, đá, cát,sỏi, phế liệu của người bán không có hóa đơn thì người mua phải lập chứng từmua hàng, có ghi rõ họ tên, địa chỉ người bán, ngày tháng mua hàng, số lượng,đơn giá, giá trị các mặt hàng mua vào và ký nhận của người bán và người mua.Các chứng từ này làm căn cứ lập bản kê số 04/GTGT để được khấu trừ thuế GTGTđầu vào khi kê khai, nộp thuế GTGT hàng tháng theo quy định.

3) Về ưu đãi thuế đối với cơ sở kinh doanh dànhriêng cho người tàn tật:

Tại Điều 28 Luật thuế GTGT quy định: “Luật thuếGTGT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Bãi bỏ Luật thuế doanh thu, Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu và các quy định về thuếdoanh thu trong các văn bản quy phạm pháp luật khác, kể từ ngày Luật thuế GTGTcó hiệu lực thi hành...”.

Thuế GTGT là thuế gián thu, thuế suất áp dụngthống nhất theo hàng hóa, dịch vụ, không phân biệt theo mục đích sử dụng hay docơ sở nào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, Luật thuế GTGT không quy định không thuthuế đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng chongười tàn tật bán hoặc cung ứng ra thị trường.

Như vậy, từ ngày 01/01/1999 các cơ sở sản xuất,kinh doanh dành riêng cho người tàn tật tiếp được miễn, giảm các loại thuế nhưthuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quyđịnh tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ và Thông tư số 23TC/TCT ngày 26/4/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định trên. Riêngvề thuế GTGT, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người tàn tật phảikê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện duy trì được sảnxuất, kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho lao động là người tàn tật;căn cứ Điều 28 Luật thuế GTGT, Bộ Tài chính đã có công văn số 4892 TC/TCT ngày23/11/2000 hướng dẫn việc giảm thuế GTGT cho các cơ sở SXKD dành riêng chongười tàn tật, cụ thể là: cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, chưa xử lýđược đầu ra, nếu bị lỗ thì được xét giảm thuế GTGT tương ứng với số lỗ (mứcthuế doanh thu phải nộp trước đây coi là 0% để so sánh xét giảm thuế GTGT) vàkhông vượt quá số thuế GTGT phải nộp trong năm xét giảm thuế.

4) Trường hợp các doanh nghiệp chia tách, sápnhập, chuyển đổi, sở hữu... thì việc chuyển số dư các tài khoản của doanhnghiệp cũ sang số dư đầu kỳ của doanh nghiệp mới phụ thuộc vào chế độ kế toánhiện hành và những ghi nhận tại Quyết định thành lập doanh nghiệp mới hoặc biênbản chuyển đổi doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến