BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2286/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục Hải quan đối với tinh dầu xá xị tạm nhập-tái xuất

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà
(Số: 415 Hàn Thuyên, TP. Nam Định)

Trả lời Công văn số 20/CV-CNHN ngày23/04/2007 của Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Công văn số 614/BCA (VPU) ngày 15/04/2005 của Bộ Công an trả lời Bộ Thương mại (thay mặt Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý) xác định tinh dầu xá xị là một loại tiền chất cần phải được quản lý, tuy nhiên vẫn được buôn bán, xuất nhập khẩu nhưng phải được kiểm soát, do đó mặt hàng tinh dầu tạm nhập-tái xuất phải có giấy phép của Bộ Thương mại (thay thế điểm 1 Công văn số 2231/TCHQ-GSQL ngày 20/04/2007 của Tổng cục Hải quan).

Về thủ tục Hải quan trong trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu đưa hàng về cơ sở doanh nghiệp để thay thế bao bì thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 726/TCHQ-GSQL ngày24/02/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu