BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2286/TCT-DNL
V/v khai, nộp thuế TNDN của các bên tham gia BCC đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 118/CT-KKKTT ngày 05/01/2012 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị hướngdẫn về việc khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của các bên tham giatrong Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại điểm 4.4 Thỏa thuận bảo lãnhvà cam kết của Chính phủ ký ngày 15/12/2000 đối với Dự án khí Nam Côn Sơn cónêu: "các nghĩa vụ nộp thuế, miễn và giảm thuế cho các bên nước ngoài nhưđược thỏa thuận trong các thỏa thuận của dự án Nam Côn Sơn nay được bảo đảm vàsẽ không bị thay đổi khi chưa có thỏa thuận trước bằng văn bản của các bên nướcngoài."

- Tại điểm 1 Phần A Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quyđịnh:

"1. Người nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thunhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

1.1. Doanh nghiệp được thành lập vàhoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp …; các bên trong hợp đồng hợp táckinh doanh; …"

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh đườngống dẫn khí Nam Côn Sơn (BCC):

+ Điểm 7.5 - BCC: "Mỗi Bên sẽchịu trách nhiệm và thanh toán riêng rẽ mọi khoản thuế trực tiếp mà bên đó phảichịu …."

+ Điểm 8.2 (8.2.8)- BCC: Các quyềnvà nghĩa vụ chung của tất cả các Bên theo hợp đồng này sẽ bao gồm nhưng khôngchỉ giới hạn ở việc các Bên sẽ tuân thủ các yêu cầu của luật thuế Việt Namtrong việc nộp các bản kê khai thuế, tính thuế và lưu giữ, xuất trình sổ sách,chứng từ và các tài liệu đi kèm.

+ Điểm 2.2.2 Phụ lục 4 - BCC:"Các nguyên tắc về thuế TNDN và thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài(TCLN): mỗi bên nước ngoài sẽ tự chịu trách nhiệm và nộp thuế TNDN, TCLN củariêng mình. Petrovienam sẽ nộp thuế TNDN. Tuy nhiên để thuận tiện cho dự án vàcho phép quản lý có hiệu quả Nhà điều hành sẽ thay mặt từng nhà đầu tư nướcngoài nộp thuế TNDN và TCLN hàng quý … Mỗi bên sẽ nộp cho cơ quan thuế các báocáo kế toán đã kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN của mình và sẽ quyếttoán các khoản nộp thuế TNDN của năm đó …"

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số49122000122 và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 6011/BKH /DN ngày 18/9/2002 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư thì ưu đãi thuế TNDN đối với các nhà đầu tư nước ngoài vàTập đoàn dầu khí Việt Nam là khác nhau.

Theo báo cáo Cục Thuế tỉnh BàRịa-Vũng Tàu tại công văn số 118/CT-KKKTT ngày 05/01/2012 thì từ năm 2000 CụcThuế đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho từng nhà đầu tư tham gia trong BCCđường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và đến nay mỗi nhà đầu tư đã thực hiện tự kêkhai, tự nộp các khoản thuế: môn bài, giá trị gia tăng, TNDN, thu nhập cá nhântheo từng mã số thuế riêng được cấp.

Căn cứ Thỏa thuận bảo lãnh và camkết của Chính phủ ký ngày 15/12/2000 đối với Dự án khí Nam Côn Sơn; căn cứ quyđịnh tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ; Giấy chứng nhận đầu tư số 49122000122 vàGiấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 6011/BKH/DN ngày 18/9/2002; Hợp đồng hợp táckinh doanh đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn thựchiện như sau: các bên tham gia trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh đường ống dẫnkhí Nam Côn Sơn tự thực hiện khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNDN theo quyđịnh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK,PC-TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn