TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2286 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty cổ phần sơn Hải Phòng

Trả lời công văn số 33/TV ngày 24 tháng 06 năm 2004 của công ty cổ phần sơn Hải Phòng về việc thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá cung cấp cho phương tiện vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 23, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ thì hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế như: cung ứng nhiên liệu, nguyên vật liệu, phụ tùng, nước và các loại thực phẩm, suất ăn phục vụ hành khách, dịch vụ vệ sinh cho tàu biển, máy bay; tầu hoả quốc tế, bốc xếp hàng hoá xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại công văn số 4575 TC/TCT ngày 29 tháng 04 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“Phương tiện vận tải quốc tế là phương tiện có doanh thu về vận tải quốc tế đạt trên 50% tổng doanh thu về vận tải của phương tiện đó.

Cơ sở cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho các phương tiện vận tải quốc tế phải lập hoá đơn ghi rõ tên, số hiệu phương tiện vận tải quốc tế. Trường hợp phương tiện vận tải quốc tế do cơ sở kinh doanh vận tải tại Việt Nam khai thác sử dụng, thì cơ sở kinh doanh vận tải phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về danh sách các phương tiện vận tải quốc tế để làm căn cứ xác định không thu thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cung cấp trực tiếp cho phương tiện vận tải quốc tế; khi bán hàng hoá, dịch vụ cho phương tiện vận tải quốc tế, cơ sở kinh doanh phải yêu cầu người sử dụng phương tiện vận tải quốc tế xuất trình bản đăng ký với cơ quan Thuế. Cơ sở cung cấp hàng hoá, dịch vụ phải lưu giữ bản sao Bản đăng ký nêu trên cùng với hoá đơn, chứng từ cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho phương tiện vận tải quốc tế.

Trường hợp các phương tiện vận tải không đáp ứng điều kiện về doanh thu vận tải quốc tế nêu trên mà cơ sở kinh doanh vận tải tại Việt Nam vẫn đăng ký phương tiện vận tải quốc tế để mua hàng hoá và các dịch vụ không có thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh vận tải bị truy nộp khoản thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải đó, số thuế GTGT truy nộp cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế đầu vào mà phải hạch toán vào chi phí”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì trường hợp mặt hàng sơn của Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng cung cấp cho phương tiện vận tải là tàu Sea Bee của Công ty VTB Đông Long nếu đáp ứng các điều kiện hướng dẫn tại công văn số 4575 TC/TCT ngày 29 tháng 04 năm 2004 nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần sơn Hải Phòng được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương