TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2286/TXNK-PL
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH Đầu tư và Thương mại Khang Nguyên.
(Số: 1 Ngõ 2 phố Phạm Tấn Tài, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 28/2014/CV ngày 04/8/2014 củaCông ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khang Nguyên về việc đề nghị phân loại hànghóa trước khi làm thủ tục hải quan, Cục Thuế xuấtnhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xác định trước mã sốhànghóa xuất khẩu/nhập khẩu, theo đó:

“2. Hồ sơ xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số (theo mẫu số 01/XĐTMS /2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này): 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán với nước ngoài theo quy địnhhiện hành của hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân có đơnđề nghị xác định trước mã số trực tiếp thực hiện giao dịch: 01 bản chụp;

c) Tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết thành phần,tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính;

d) Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa: 01 bản chụp;

đ) Mẫu hàng hóa đối với trường hợp phải có mẫuhàng hóa theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;

e) Bảng kê các tài liệu của hồ sơ xác định trướcmã số: 01 bản chính.

3. Thủ tục xác định trước mã số

a) Đối với tổ chức, cá nhân có đề nghị xác địnhtrước mã số:

a.1) Điền đủ các thông tin vào Đơn đề nghị xácđịnh trước mã số (theo mẫu số 01/XĐTMS /2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thôngtư này).

a.2) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã sốtheo quy định tại khoản 2 Điều này đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi dự kiếnm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đềnghị xác định trước mã số, trong thời hạn ít nhất 90 ngày trước khi xuất khẩu,nhập khẩu lô hàng;

a.3) Cung cấp, bổ sung tài liệu, thông tin nhằm m rõ nội dung đề nghị xác định trước mã số choCục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc Tổng cục Hải quan khi có yêu cầu;

a.4) Thông báo bằng văn bản cho Cục Hải quantỉnh, thành phố trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có bất kỳ thay đổi nào liênquan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, trong đó nêu rõ lý do, ngày, tháng, năm, có sự thay đổi.

a.5) Đề nghị Tổngcục Hải quan gia hạn áp dụng văn bản thôngbáo kết quả xác định trước mã số trong trường hợp hết thời hạn có hiệu lực của văn bản thông báo kết quả xác định trước mãsố, nhưng không có thay đổi về thông tin, tài liệu, mẫu hàng hóa và quy địnhcủa pháp luật làm căn cứ ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mãsố”.

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại KhangNguyên có yêu cầu xác định mã số hàng hóanhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan,đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục theohướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thôngbáo để Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khang Nguyên được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Tuân(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng