THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2286/TTg-KTN
V/v bổ sung cảng biển Bạc Liêu trên sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (công văn số 7775/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 11 năm 2010) và ý kiến của BộXây dựng (công văn số 2343/BXD-HTKT ngày 23 tháng 11 năm 2010), Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8528/BKH-KCHT-ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2010) về việc bổ sungcảng biển Bạc Liêu trên sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu vào quy hoạch phát triểnhệ thống cảng biển Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung cảng biển Bạc Liêutrên sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu vào Danh mục cảng biển trong Quy hoạch pháttriển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như đềnghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải cậpnhật, bổ sung cảng biển Bạc Liêu vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển đồngbằng Sông Cửu Long (Nhóm 6), tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết nhómcảng biển theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Quốc phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX, NC, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b). Hiền 28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải