BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2287TCT/NV4
V/v: Thanh toán tiền hàng và thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Xí nghiệp tư doanh chế biến thuỷ sản Cam Ranh

Trả lời công văn số 67/CRSF /2003 ngày 26/5/2003 của Xí nghiệp tư doanh chế biến thủy sản xuất khẩu về việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết 1.1, điểm 1, Mục III Thông tư số 82/2002/Tổng cục Thuế/BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/Tổng cục Thuế-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải có các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu: “... Hàng hoá xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất phải thanh toán qua Ngân hàng. Chứng từ thanh toán với thương nhân nước ngoài theo quy định của nhnh Việt Nam...” Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2002.

Do đó, kể từ ngày 1/10/2002, đối với hàng hoá xuất khẩu mà việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài không qua ngân hàng hoặc chứng từ thanh toán với thương nhân nước ngoai không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đều không được áp dụng thuế suất 0%./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương