BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2288/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng số 2 –Vinaconex

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 80/CT2 -ĐT ngày 9/9/2013 củaCông ty Cổ phần xây dựng số 2 – Vinaconex xin ý kiến về giấy phép xây dựng đốivới các công trình thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Văn-Kim Lũ. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ của Công ty cho thấy, Công ty đã được UBND thànhphố Hà Nội giao làm chủ đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thịmới Kim Văn-Kim Lũ và các công trình trên các ô đất ký hiệu CT2,TT2 và TT3 (văn bản 5309/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của UBND thành phố Hà Nội).

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp giấy phép xây dựng (sau đâyviết tắt là Nghị định 64/CP ), thì các công trình xây dựng trên lô đất CT2,TT2và TT3 nếu đã khởi công xây dựng trước ngày 20/10/2012 (ngày Nghị định 64/CP cóhiệu lực) thì không phải xin giấy phép xây dựng; nếu chưa khởi công thì phảixin phép xây dựng theo quy định của Nghị định 64/CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty nghiêncứu các quy định của pháp luật liên quan về xây dựng và hướng dẫn tại văn bảnnày để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh