BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2288/LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề
- Cục trưởng Cục Việc làm
- Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội
- Cục trưởng Cục Người có công
- Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội
- Cục trưởng Cục An toàn lao động

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lậpvà Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việctriển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP Bộ trưởng đã ban hành Quyếtđịnh số 633/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2015 và Quyết định số 773/QĐ-LĐTBXH ngày08/6/2015 về việc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP để phân công nhiệm vụ đốivới các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ; trong đó giao nhiệm vụ cho cácđơn vị quản lý nhà nước các lĩnh vực xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sựnghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách hoàn thành trong quý III và quý IV năm2015 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện trình các cấp cóthẩm quyền phê duyệt các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêutheo quy định của Luật Đầu tư công, Bộ yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụtại Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 773/QĐ-LĐTBXH khẩn trương hoànthiện quy hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý nhànước được giao trình Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/6/2015.

Do thời gian yêu cầu gấp, khối lượng công việc lớn,yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiệnđảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí