BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2288/TCT-CS
V/v trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Định;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văncủa Cục thuế tỉnh Bình Định, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công tyXăng dầu Bắc Tây Nguyên hỏi về trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. Vềvấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 8 Mục III Phần B Thông tưsố 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định cơ sở kinh doanhđược tính khoản chi phí sau vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế TNDN: “Trích các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng côngnợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán, trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mấtviệc làm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

Tại điểm 2.19 Mục III Phần B Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDNquy định khoản sau không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế TNDN: “Trích, lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và chitrợ cấp thôi việc cho người lao động không theo đúng chế độ hiện hành”.

Tại điểm 2 và điểm 4 Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập, quản lý, sửdụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp quy định:

“2. Mức trích lập Quỹ:

Mức trích Quỹ dự phòng về trợ cấpmất việc làm từ 1%-3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội củadoanh nghiệp

Khoản trích lập quỹ dự phòng trợcấp mất việc làm được trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trongkỳ của doanh nghiệp.

4. Quản lý và sử dụng Quỹ dự phòngvề trợ cấp mất việc làm:

a. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việclàm của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy địnhtại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động vềviệc làm.

b. Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mấtviệc làm hàng năm không chi hết được chuyển số dư sang năm sau”.

Căn cứ các quy định nêu trên, hàngnăm, doanh nghiệp được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Quỹ) vớimức trích từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, khoảntrích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm này được tính vào chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ của doanhnghiệp; số dư lũy kế của Quỹ không bị khống chế; việc chi trợ cấp mất việc làmđối với người lao động bị mất việc làm được thực hiện theo quy định của Bộ luậtLao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các trường hợp đã được hướng dẫntrước đây khác với nội dung hướng dẫn tại công văn này thì thực hiện theo côngvăn này.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cụcthuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục TCDN, Vụ PC, Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai