BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2288/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2006

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lương thực Miền Nam
- Công ty Lương thực Long An

Tổng Cục thuế nhận được công văn của Cục thuế TPHồ Chí Minh hỏi về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo của Công ty TNHHnông sản Vĩnh Phát xuất khẩu uỷ thác qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam vàCông ty Lương thực Long An, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản d điểm 1 mục III phần B và điểm 5.3,mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGTcó quy định 4 điều kiện, thủ tục cần thiết đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩuđược khấu trừ/hoàn thuế là:

- Hợp đồng bán hàng hoá cho tổ chức cá nhân nướcngoài. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu có hợp đồng uỷ thác xuất khẩu;

- Tờ khai hải quan về hàng hoá xuất khẩu có xácnhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu;

- Hàng hoá xuất khẩu phải thanh toán qua ngânhàng;

- Hoá đơn GTGT bán hàng hoá cho nước ngoài.Trường hợp xuất khẩu uỷ thác, hoá đơn GTGT sẽ là hoá đơn do đơn vị đi uỷ thácxuất cho đơn vị nhận uỷ thác ghi rõ số lượng, giá trị về số hàng hoá đã thựcxuất.

Theo báo cáo hiện nay một số Cục thuế có vướngmắc khi xem xét, xử lý hoàn thuế GTGT đối với lô hàng gạo của Công ty TNHH nôngsản Vĩnh Phát xuất khẩu uỷ thác qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam và Công tyLương thực Long An. Theo Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát giải trình thì thực tếcó sự chênh lệch giá giữa hợp đồng ngoại thương và hợp đồng uỷ thác được kýgiữa Công ty TNHH nông sản Vĩnh phát và Tổng Công ty Lương thực Miền Nam cũngnhư Công ty Lương thực Long An. Tổng Công ty Lương thực Miền Nam từ chối khôngcung cấp hợp đồng ngoại thương và Tờ khai hải quan để Công ty TNHH nông sảnVĩnh Phát hoàn thành thủ tục hồ sơ để khấu trừ/hoàn thuế theo quy định. Để cócơ sở chỉ đạo Cục thuế thực hiện và trả lời Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phátđược phù hợp với tình hình thực tế, Tổng cục thuế đề nghị các đơn vị có liênquan cho biết:

1. Hình thức xuất khẩu uỷ thác của Công ty TNHHnông sản Vĩnh phát với Công ty Lương thực Long An hoặc giữa Công ty TNHH nôngsản Vĩnh Phát và Tổng Công ty Lương thực Miền Nam có khác với hình thức uỷ thácthông thường hay không?

2. Lý do có sự chênh lệch giá giữa Hợp đồng ngoạithương và Hợp đồng uỷ thác.

3. Đề nghị cung cấp Hợp đồng ngoại thương và Tờkhai hải quan (bản sao) của Tổng công ty Lương thực Miền Nam đối với số gạoxuất khẩu uỷ thác cho Công ty TNHH nông sản Vĩnh Phát từ tháng 10/2004 đếntháng 8/2005.

Tổng Cục thuế rất mong sớm nhận được thông tintừ của quý cơ quan. ý kiến xin gửi về Tổng Cục thuế (123 Lò Đúc - Hai Bà Trưng- Hà Nội) trước ngày 07/7/2006./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương