ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2289/SXD-QLKTXD
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở-Ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện (Ban quản lý dự án trực thuộc);
- Các Ban Quản lý các dự án: ĐTXD Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao, Giao thông Đô thị TP, Nâng cấp đô thị, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, Khu Tây Bắc.TP, Khu Đường sông, Vệ sinh Môi trường TP (lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè); Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, 2, 3, 4;
- Các Tổng Công ty: Xây dựng Sài Gòn, Địa ốc Sài Gòn, Thương mại Sài Gòn, Cơ khí giao thông Vận tải Sài Gòn, Bến Thành, Du lịch Sài Gòn;
- Bộ Tư lệnh thành phố; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố Nguyễn Hữu Tín tại công văn số 734/VP-ĐTMT ngày 27/01/2013, do Vănphòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt. Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiệnThông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập vàquản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng, trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh, như sau:

Ngày 06/12/2010; Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2010/NĐ-CP về Bảo trì công trình xây dựng, Nghị định đã có hiệu lực thihành từ ngày 20/01/2011 và bãi bỏ các quy định về bảo trì công trình tại ChươngVII Nghị định số 209/2044/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chấtlượng công trình xây dựng.

Ngày 25/12/2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số11/2012/TT-BXD về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng,Thông tư đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2013, và có nội dung hướng dẫnchi tiết về Những quy định chung (phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; cácnội dung chi phí trong thực hiện bảo trì công trình; nguyên tắc xác định chiphí bảo trì công trình); về Phương pháp xác định chi phí bảo trì công trình(các phương pháp xác định; xác định chi phí trong thực hiện bảo trì côngtrình); về Quản lý chi phí bảo trì công trình (đối với công trình sử dụng hoặckhông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước); về Tổ chức thực hiện và hiệu lựcthi hành. Thông tư có đính kèm các phụ lục: số 1 về Bảng định mức chi phí bảodưỡng công trình; và số 2 về Bảng tổng hợp chi phí bảo trì công trình.

Sở Xây dựng đề nghị:

1/ Các tổ chức (hoặc chỉ đạo các đơn vị trựcthuộc), cá nhân (chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền hợp pháp) có liên quanviệc quản lý, khai thác và sử dụng công trình xây dựng trên địa bàn thành phốHồ Chí Minh, trong quá trình lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xâydựng, áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 11/2012/TT-BXD .

2/ Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đềnghị các tổ chức, cá nhân hoặc phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiêncứu giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng;hoặc gửi ý kiến trực tiếp về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

Sở Xây dựng đăng tải Thông tư số 11/2012/TT-BXDngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trìcông trình xây dựng, tại Website của Sở Xây dựng(http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn),để các tổ chức, cá nhân truy cập áp dụng thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT UBNDTP Nguyễn Hữu Tín (để b/c);
- VP UBNDTP;
- GĐ, các PGĐ SXD;
- P. QLCLCTXD;
- Lưu VPS,P. QLKTXD;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Quách Hồng Tuyến