BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 229/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Công ty quản lý vận hành điện chiếusáng công cộng Đà Nẵng

Trả lời văn bản số 211/Cty-KTTC ngày 09/11/2011 của Công ty quảnlý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn quản lý chi phídịch vụ công ích đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, khi xác địnhdự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị chỉ tính chi phí trực tiếp, chi phíchung và lợi nhuận định mức chưa tính thuế giá trị gia tăng; nên trong giá vậtliệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng để tránh tính trùng thuế khi thực hiệnthanh toán.

Trường hợp, dịch vụ chiếu sáng công cộng là đối tượng khôngchịu thuế giá trị gia tăng, khi thực hiện thanh toán (thuế giá trị gia tăng đầura) thì Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng hạch toánthuế theo quy định để được hoàn thuế.

Quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, Công ty quản lý vậnhành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng xin ý kiến Sở Tài chính Đà Nẵng hoặc BộTài chính để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, HTKT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu