BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 229/BXD-KTXD
V/v:Thẩm định dự toán công tác quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Trả lời Văn bản số 10/SXD-QLQH ngày 14/01/2009 của Sở Xâydựng tỉnh Lào Cai về thẩm định dự toán công tác quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 củaChính phủ về Quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lýquy hoạch xây dựng; Tại điểm 1- Cơ quan thẩm định mục I phần IV của Thông tư đãnêu rõ: Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch- Kiến trúc (đối với các tỉnh, thành phốcó Sở Quy hoạch- Kiến trúc) thẩm định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựngthuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thờingày 16/12/2008 Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ đã có Thông tư Liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ,quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộcngành xây dựng. Vì vậy, đối với các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộcthẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Sở Xây dựngLào Cai thẩm định (trong đó có cả dự toán chi phí để thực hiện phù hợp vớinhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên)./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang