BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 229/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 9521/BGTVT-TCCB ngày 29/12/2008 của BộGiao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu: Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTCngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chínhhướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quảntrị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởngcông ty nhà nước thì điều kiện để xem xét xếp hạng là phải có tiêu chuẩn xếphạng và không nằm trong danh sách chuyển đổi hình thức sở hữu. Vì vậy, nếu cáccông ty hạch toán phụ thuộc muốn xếp hạng phải xây dựng các tiêu chuẩn xếphạng.

2/ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 427/LĐTL ngày 25/9/2008 của Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam đề nghị vậndụng xếp hạng đối với Nhà máy ôtô Ngô Gia Tự, đơn vị trực thuộc Công ty ôtô NgôGia Tự . Về trường hợp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xét thấy nhàmáy ôtô Ngô Gia Tự với mô hình quản lý nhiều cấp và quy mô sản xuất rộng lớnnên cần thiết phải xếp hạng để đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ làm việc. Vìvậy, trong thời gian chưa ban hành được tiêu chuẩn xếp hạng Bộ Giao thông vậntải có thể xem xét vận dụng xếp hạng 2 đối với nhà máy ôtô Ngô Gia Tự trên cơsở các tiêu chuẩn đã ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Giao thôngvận tải được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân