BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 229/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 176/NSG ngày 07/12/2004 của Công ty Nhựa SàiGòn kiến nghị về việc áp mã số đối với mặt hàng kính che mặt của mũ bảo hiểmthuộc tờ khai nhập khẩu số 17446/NKD /KV4-1 ngày 10/11/2004 của Chi cục Hải quanPhước Long ICD. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ mục C và D quy định tại Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu và Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu, căn cứQuyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục Hải quan ban hành quychế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành hải quan về việc thực hiện phân loạihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minhnghiên cứu và trả lời Công ty theo thẩm quyền và trình tự khiếu nại, đồng thờibáo cáo cụ thể Tổng cục.

Trườnghợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất để Tổng cục Hải quan có chỉ đạo kịp thời

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC;
- Công ty Nhựa Sài Gòn (thay trả lời);
(242 Trần Phú, Q.5 – TP HCM)
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An