THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 229/TTg-KTN
V/v áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 606/BKH-QLĐT ngày 02 tháng 02 năm 2009 và các địa phươngliên quan về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu; căn cứ Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấpbách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ansinh xã hội và Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm2009; để bảo đảm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư góp phần thực hiệnchủ trương kích cầu đầu tư, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối với các dự án đầu tư cómức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng: Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyếtđịnh việc chỉ định thầu.

Việc chỉ định thầu phải đượcthực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Đối với cácdự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng quy định tạiđiểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 40 Nghị định số 58/2008/NĐ-CPhướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu có mức vốn trên 5 tỷ đồng: Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương lập danh mục các dự án cần chỉ địnhthầu trên cơ sở làm rõ sự cần thiết phải thực hiện hình thức chỉ định thầu.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trongtháng 2 năm 2009 hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về tiêu chí, nội dungxem xét việc đề nghị chỉ định thầu đối với các dự án nêu trên. Trên cơ sở đềnghị của các Bộ, ngành và các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩmđịnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án được áp dụng hìnhthức chỉ định thầu. Thời gian thẩm định không quá 20 ngày kể từ khi nhận đượchồ sơ của các cơ quan./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng