BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế Máy quay Camera

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: CụcHải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được đơn khiếu nại ngày 22tháng 03 năm 2007 của Bà Nguyễn Thị Nga về việc áp giá tính thuế lô hàng 12 máyquay Camera digital hiệu Panasonic AGDVC60P, Nhật Bản sản xuất, nhập khẩu theotờ khai Hải quan số: 20228/PMD ngày 26/12/2005, tại Chi cục Hải quan sân bayTân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này Tổng cục Hảiquan có ý kiến như san:

Theo quy định tại điểm 2, phần II công văn số: 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác địnhgiá tính thuế hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số: 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2003 của Bộ Tài chính, thì trường hợp hàng hoá nhậpkhẩu là quà biếu, quà tặng vượt định mức miễn thuế, thì giá tính thuế được xácđịnh bằng một trong các phương pháp theo thứ tự:

- Theo trị giá hàng hoá giống hệt, tương tự có trong“Dữ liệu giá”, nếu giá người khai báo cao hơn thì áp theo giá khai báo.

- Theo giá thực tế người nhập khẩu kê khai nhưngkhông được thấp hơn giá của hàng hoá nhập khẩu giống hệt, tương tự khác đã đượccơ quan Hải quan chấp nhận làm trị giá tính thuế trong thời gian 30 ngày trước ngàyđăng ký tờ khai của lô hàng đang xác định giá tính thuế.

Trường hợp mặt hàng máy quay camera do Bà Nga nhậpkhẩu theo tờ khai nêu trên, đã có giá quy định trong danh mục dữ liệu giá banhành tại công văn số: 2739/TCHQ-KTTT ngày 12/7/2005 của Tổng cục Hải quan. Dođó, nếu trị giá khai báo thấp hơn trị giá của hàng hoá giống hệt, tương tự tạidanh mục dữ liệu giá, thì phải áp dụng giá tính thuế theo danh mục dữ liệu giá,trường hợp giá khai báo cao hơn, thì áp giá tính thuế theo giá khai báo; ViệcChi cục Hải quan SBQT Tân Sơn Nhất tự xây dựng giá để áp giá tính thuế cho lôhàng máy quay camera do Bà Nga nhập khẩu là chưa đúng hướng dẫn tại công văn số:5784/TCHQ-KTTT nêu trên.

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh căn cứchế độ quy định về giá tính thuế tại thời điểm nhập khẩu lô hàng, hồ sơ gốc lôhàng nhập khẩu đối chiếu với kết quả kiểm tra hàng thực nhập, để xem xét, giảiquyết, áp giá tính thuế đúng quy định. Trường hợp có đủ căn cứ xác định Bà NguyễnThị Nga gian lận, trốn thuế thì tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An