BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2291/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
(Tòa nhà MITEC - Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1392/VEC-TCKT ngày 25/4/2014 vàcông văn số 1028/VEC-TCKT ngày 31/3/2014 của Tổng công ty Đầu tư phát triểnđường cao tốc Việt Nam về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại tiết e khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăngcho cơ quan thuế: “e) Trường hợp người nộp thuế có công trình xây dựng, lắp đặtngoại tỉnh liên quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông, đườngdây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí,..., không xác định đượcdoanh thu của công trình ở từng địa phươngcấphuyện, tỉnh thì người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng của doanh thu xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnhchung với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính.”

Tại tiết c khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT: “c) Trường hợp người nộp thuếthuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngcùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuếriêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa,dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạtđộng sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trịgia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừhết theo mức quy định của pháp luật vềthuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có dựán đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thànhphố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạtđộng, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơkhai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộptại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơiđóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hóa,dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tưtheo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị giatăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự ánhoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh,thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lýmột hoặc nhiều dự án đầu tự tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánhcó con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy địnhcủa pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế vàđược cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dựán, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơiđăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàntất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, sốthuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dựán để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kêkhai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quanthuế quản lý trực tiếp.

Ví dụ 28: Doanh nghiệp A có trụ sở tại Hà Nội, năm 2014 có dự án xâydựng nhà máy thép ở Hải Phòng (dự án gồm 3 tổ hợp), dự án đang trong giai đoạnđầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, doanhnghiệp A lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế HàNội - nơi đóng trụ sở chính, và thực hiện hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư tạiHà Nội. Đến năm 2017, Nhà máy thép Hải phòng đã đăng ký kinh doanh, đăng kýthuế có tổ hợp thứ nhất đi vào hoạt động và có doanh thu đầu ra thì nhà máythực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Hải Phòng. Đối với tổhợp thứ hai và tổ hợp thứ ba vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục xây dựng thì Nhàmáy thực hiện kê khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư, bù trừ với số thuế GTGTphải nộp của Nhà máy và đề nghị hoàn thuế GTGT tại Hải Phòng”

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn: “b) Trường hợpcơ sởkinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấutrừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính,đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh,chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanhlập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGTđầu vào của dự án đầu tư để bù trừ vớiviệc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, sốthuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộpcủa hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơsở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa đượckhấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầutư.”

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam là Chủ đầu tưxây dựng các dự án đường cao tốc, mỗi dự án đượcchia thành nhiều gói thầu khác nhau, khi một hoặc một số gói thầu đã hoànthành, đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật, được Tổng công ty đưa vào tạm khaithác và thu phí tạm trong khi dự án chưa hoàn thành thì Tổng công ty Đầu tưphát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện khai thuế GTGT riêng cho dự án đầutư và thực hiện bù trừ thuế GTGT đầu vào của dự án với số thuế GTGT của hoạtđộng kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa,dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tưmà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT (từ 300triệu đồng trở lên) thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư, không hoàn theo trường hợp lũy kế 12tháng liên tục vẫn còn số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốcViệt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ KK&KTT, PC - TCT;
- Lưu: VT, CS(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn