BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2291/TCT /NV1
V/v: chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty bánh kẹo Hải Hà

Trả lời công văn số 96/BC-VP ngày 20/5/2003 của công ty bánh kẹo Hải Hà về chứng từ thanh toán hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1, mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Căn cứ quy định tại Thông tư số 82/2002/TT /BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 (nêu trên) thì:

-Trường hợp hàng hoá xuất khẩu trước ngày 1/10/2002 nhưng khách hàng nước ngoài thanh toán tiền mặt, nếu công ty có đủ chứng từ thu tiền hàng hoá xuất khẩu bằng tiền mặt và có xác nhận của phía khách hàng nước ngoài đã thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu cho công ty thì các chứng từ thanh toán đó được coi là đủ thủ tục cùng các hồ sơ khác quy định tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) để làm cơ sở áp dụng thuế xuất GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu.

-Trường hợp hàng hoá xuất khẩu từ ngày 1/10/2002 )trừ trường hợp xuất khẩu trả nợ cho Nhà nước, thanh toán bằng hàng theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng thì mới đủ điều kiện cùng các thủ tục hồ sơ khác quy định tại điểm 1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT -BTC (nêu trên) để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu.

Tổng cục thuế trả lời để công ty bánh kẹo Hải Hà biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc