BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2291 TM/XTTM
V/v vê kế hoạch tổ chức tham gia HCTLTM nước ngoài

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Tiếp thị - Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trả lời công văn số 155/TTĐT-CV ngày 21/5/2003 của Công ty Tiếp thị - Đầu tư Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Xác nhận Công ty đăng ký tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Hội chợ - Triển lãm Nông nghiệp Nga lần thứ năm “Mùa thu vàng” từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2003 tại Matxcova - LB Nga.

2. Trong quá trình tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản quy định tại Mục 15, Luật Thương mại và Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 5/5/1999 của Chính phủ về hội chợ triển lãm thương mại, Thông tư số 18/TT- BTM ngày 12/7/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn Nghị định trên và những qui định pháp luật khác liên quan của Nhà nước Việt Nam và nước sở tại.

3. Việc cho phép người của các công ty tham dự đoàn đi hội chợ thực hiện theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dan Việt Nam.

4. Trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm công ty báo cáo kết quả tham gia hội chợ về Bộ Thương mại (việc thực hiện những nội dung đã đăng ký, kết quả của việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, trong đó có số lượng doanh nghiệp tham gia, doanh số bán, số lượng hợp đồng ký kết, các kiến nghị cụ thể nếu có).

5. Công ty cần lưu ý: đăng ký kế hoạch tổ chức tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài hàng năm phải gửi đến Bộ Thương mại chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 của năm trước kế hoạch. Trước khi đăng ký kế hoạch năm sau, công ty gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hội chợ triển lãm năm trước về Bộ Thương mại./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu