VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2291/VPCP-KTTH
v/v xuất cấp, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1674/BNN-TY ngày 23 tháng 3 năm 2021 về báo cáo xuất cấp hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nam Định phòng, chống dịch bệnh động vật, Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện việc xuất cấp, quản lý và sử dụng hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Các Vụ: NN, QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng