BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2292TCT/NV2
V/v: giải pháp chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 472/CT-NV ngày 24/3/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc “hỏi chính sách thuế”. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 9, Mục II, Phần C Thông tư số 122/2000/Tổng cục Thuế-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Cơ sở kinh doanh mua bán vàng bạc, ngoại tệ, đá quý và CSKD nộp thuế theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT... trường hợp kê khai thuế phải nộp của tháng phát sinh GTGT âm (-) thì không phải nộp thuế GTGT, giá trị gia tăng âm được kết chuyển để bù trừ vào GTGT phát sinh của tháng tiếp sau để tính thuế GTGT phải nộp và quyết toán thuế cả năm nhưng không được kết chuyển phần GTGT âm của năm quyết toán thuế sang năm sau”.

Quy định này cho phép xác định số thuế GTGT phải nộp khi thực hiện quyết toán năm = (Tổng doanh số bán trong năm-giá vốn hàng bán ra trong năm) x thuế suất thuế GTGT. Sau khi xác định số thuế GTGT phải nộp và so sánh với số thuế GTGT đã nộp trong năm (không bao gồm số thuế GTGT nộp cho khoản tồn đọng). Nếu đơn vị nộp thiếu thì sẽ phải nộp thêm, nếu nộp thừa thì doanh nghiệp được trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc