BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2293/BGTVT-TC
V/v Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục Quản lý chuyên ngành trực thuộc Bộ;
- Các Trường, Học viện Hàng không trực thuộc Bộ;
- Trung tâm công nghệ thông tin;
- Văn phòng Bộ GTVT.

Thựchiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủyếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toánngân sách nhà nước năm 2013, ngày 20/02/2013 Bộ Tài chính đã có văn bản số 2321/BTC-QLCS về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013. Căn cứNghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn nêu trên của Bộ Tàichính, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

-Triệt để tiết kiệm việc mua sắm tài sản nhà nước (nhất là khoản mua sắm xe ô tôcông) theo tinh thần Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10/11/2012 của Quốc hội vềdự toán NSNN năm 2013, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị quyết số01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điềuhành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2013.

-Việc mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 phải đảm bảocác nguyên tắc sau:

+ Sửdụng kinh phí NSNN năm 2013 theo đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao.Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách để mua xeô tô, phương tiện vận tải;

+Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành;

+Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản phải đảm bảo thực hiện theo quy định của phápluật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tàisản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quyđịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thủtrưởng các đơn vị quyết định việc mua sắm tài sản theo đúng thẩm quyền và chịutrách nhiệm về quyết định của mình.

Trongquá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ để phốihợp xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT - TC (Khang).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường