BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------

Số: 2293/TCHQ-KTTT

V/v: thông quan lô hàng nhập khẩu uỷ thác cho Ban Cơ yếu Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 981/BVHTTDL-KHTC ngày 29/3/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đề nghị cho phép Công ty Xuất nhập khẩu ngành in được thông quan lô hàng nhập khẩu uỷ thác cho Ban Cơ yếu Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Xuất nhập khẩu ngành in hiện đang nợ thuế tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng số tiền là 9.891.488.588 đồng. Số nợ này phát sinh là do cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra sau thông quan và ra quyết định truy thu thuế lô hàng giấy do Chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh nhập khẩu năm 2002. Ngày 22 tháng 2 năm 2006, Bộ Tài chính có công văn số 2309/BTC-TCHQ tạm thời giải toả cưỡng chế cho công ty. Tuy nhiên, đến nay số nợ thuế nêu trên vẫn chưa được xử lý.

Căn cứ theo quy định tại điểm 1 Điều 48 Luật Quản lý thuế: "trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế".

Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Công ty Xuất nhập khẩu ngành in thực hiện nộp thuế theo đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn